top of page
Image by NordWood Themes

Mr. TRẦN MẾN

Mr. TRẦN MẾN

Chairman of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong Lam Dong Hospitality Joint Stock Company

VIETNAM

Mr. Tran Men has more than 20 years of experience in management and administration in the field of tourism, especially in the markets of Da Lat, Nha Trang, Phan Thiet, Hue, Da Nang... He was the one who placed the first stone. building Mong Mo Hill Tourist Area from the wild and accompanying TTC Hospitality throughout the development stages as well as merging Mong Mo Hill and Valley of Love into Valley of Love Resort with the appearance completely new today.
Having a long-term relationship with the Valley of Love and being the son of Da Lat, Mr. Tran Men always thinks about sustainable development, integrating but not dissolving and keeping the ""sacred soul"" for the resort, so that this place will always be a place to be. The heart of Da Lat and the pride of the people of the Central Highlands in particular as well as the Vietnamese people in general.

Ông Trần Mến có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt tại các thị trường Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Huế, Đà Nẵng... Ông là người đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu du lịch Đồi Mộng Mơ từ lúc hoang sơ và đồng hành xuyên suốt cùng TTC Hospitality trên các chặng đường phát triển cũng như sáp nhập Đồi Mộng Mơ và Thung lũng Tình yêu trở thành Khu du lịch Thung lũng Tình yêu với diện mạo hoàn toàn mới như hiện nay.
Gắn bó lâu năm với Thung lũng Tình yêu và là người con của Đà Lạt, Ông Trần Mến luôn tâm niệm phát triển bền vững, hòa nhập nhưng không hòa tan và giữ “hồn thiêng” cho khu du lịch, để nơi đây luôn là trái tim của Đà Lạt và là niềm tự hào của những người con Tây Nguyên nói riêng cũng như người Việt Nam nói chung.

bottom of page