Business Membership Registration Form

Đăng ký hội viên Doanh nghiệp

Đăng ký thành viên trực tuyến

Xin đăng ký dưới đây:

arrow&v
arrow&v
arrow&v
your Logo | Logo Doanh nghiệp

We would like to submit the membership application form and transfer the Member fee of VND 5,000,000 to VDAS.

Sau khi tham khảo điều lệ, các qui chế & quyền lợi hội viên - chúng tôi muốn đăng ký tham gia vào Hội và chuyển khoản số tiền 5.000.000đ cho hội phí VDAS.