top of page

Individual Membership Registration Form

Đăng ký hội viên cá nhân

Vui lòng đăng ký online

theo link dưới đây : 

Hình ảnh & Chân dung

Sau khi tham khảo điều lệ, quy chế & quyền lợi hội viên- chúng tôi muốn đăng ký tham gia vào Hội và chuyển khoản số tiền 1.000.000đ cho hội chi phí VDAS hàng năm.

bottom of page