top of page
Image by NordWood Themes

Mrs. DANH TRẦN

Mrs. DANH TRẦN

Founder & CEO | VMARK Vietnam Design Week & Award.
Vice President | VDAS Design Association HCMC Vietnam.

VIETNAM

Ms. Danh Tran is a Vice President of VDAS Design Association and Founder of VMARK Vietnam Design Award. She graduated from the university with a major in Brand & Communication Design and has trained in many countries around the world in skills to develop the national creative industry (Denmark, Italy, UK, Japan, Korea...)

With over 20 years of management experience in the design industry and the diverse activities related to the design field, she knows all of the aspects of her job. The process from concept to production, strategic planning, to customer contact. Her understanding of the local, international market and potential of the creative industries in Vietnam has connected her with international business partners, design organizations and multinational companies.

Ms. Danh Tran has strong Creative Entrepreneur skills. She has in-depth knowledge of the different creative segments and is able to communicate effectively.

Ms. Danh’s goal is to grow and nurture the next generation of Vietnamese designers through education, awareness, and work experience. She and her colleagues founded the Design Association in Vietnam with the goal of building a Vietnamese Creative and Design Community with a solid identity, connectivity & global recognition.

Bà Danh Trần là Phó Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế VDAS và là Người sáng lập Giải thưởng Thiết kế VMARK Việt Nam. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế Thương hiệu & Truyền thông và từng tu nghiệp tại nhiều nước trên thế giới về kỹ năng phát triển ngành công nghiệp sáng tạo quốc gia (Đan Mạch, Ý, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc…)

Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành thiết kế và các hoạt động đa dạng liên quan đến lĩnh vực thiết kế, bà nắm rõ mọi khía cạnh trong công việc của mình. Quá trình từ ý tưởng đến sản xuất, lập kế hoạch chiến lược, đến liên hệ với khách hàng. Sự hiểu biết của cô về thị trường trong nước, quốc tế và tiềm năng của các ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đã kết nối cô với các đối tác kinh doanh quốc tế, các tổ chức thiết kế và các công ty đa quốc gia.

Cô Danh Trần có kỹ năng Doanh nhân Sáng tạo mạnh mẽ. Cô ấy có kiến thức chuyên sâu về các phân khúc sáng tạo khác nhau và có khả năng giao tiếp hiệu quả.

Mục tiêu của bà Danh là phát triển và nuôi dưỡng thế hệ thiết kế tiếp theo của Việt Nam thông qua giáo dục, nhận thức và kinh nghiệm làm việc. Cô cùng các cộng sự thành lập Hiệp hội Thiết kế Việt Nam với mục tiêu xây dựng Cộng đồng Sáng tạo và Thiết kế Việt Nam có bản sắc vững chắc, kết nối & được công nhận toàn cầu.

bottom of page