top of page
Round Architecture

Banner quảng cáo
trang đầu tiên tại home
( 2,394 x 665 pixel)

Hand holding a white paper bag

Banner quảng cáo size nhỏ
(1,226 x 330 pixel)

Biểu giá quảng cáo banner trên trang chủ:

ads rate

Banner quảng cáo trang đầu tiên | home

Size: 2,394 x 665 pixel

Thời lượng: 5 - 15 - 30 ngày

5 ngày | 10,000,000VND

15 ngày | 20,000,000VND

30 ngày | 40,000,000VND

Banner quảng cáo trang thứ nhì | home

Size: 2,394 x 665 pixel

Thời lượng: 5 - 15 - 30 ngày

5 ngày | 7,000,000VND

15 ngày | 14,000,000VND

30 ngày | 25,000,000VND

ads rate 2

Banner quảng cáo size nhỏ | trang home

Size: 1,226 x 330 pixel

Thời lượng: 5 - 15 - 30 ngày

5 ngày | 5,000,000VND

15 ngày | 10,000,000VND

30 ngày | 20,000,000VND

P/S: file do khách hàng cung cấp, phù hợp các yêu cầu của chúng tôi

bottom of page