top of page
Lá bóng
< Back

Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Vietnam University of Fine Art

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được tổ chức, quản lý phù hợp với quy định của Luật giáo dục đại học và các văn bản quy định của Nhà nước. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam luôn phấn đấu giữ vững là cơ sở đào tạo mỹ thuật hàng đầu cả nước với sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và tầm nhìn như sau:

Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

1. Sứ mạng

Tạo lập và phát triển môi trường đào tạo, nghiên cứu và sáng tác mỹ thuật chuyên nghiệp, phát huy tốt nhất tiềm năng sáng tạo của người học; bồi dưỡng nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Giá trị cốt lõi
BẢN SẮC - SÁNG TẠO - NHÂN VĂN

Với một ngôi trường dào tạo mỹ thuật, Sáng tạo là bản chất. Sự sáng tạo luôn gắn với kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc và truyền thống của nhà trường. Sáng tạo cần trái tim nhân hậu và vì con người. Đó vừa là tính chất, vừa là mục tiêu của Sáng tạo.

3. Triết lý giáo dục
Nhà trường lấy tinh thần giáo dục khai phóng làm trọng tâm để đào tạo người học trở thành người sáng tạo mỹ thuật, làm chủ bản thân, có tư duy tạo hình và thẩm mỹ cao, tự chủ trong nghề nghiệp, có khát vọng cống hiến; năng động, biết khởi nghiệp, lập nghiệp và phối hợp hài hòa lợi ích bản thân với cộng đồ ng, dân tộc.

4. Tầm nhìn
Đến năm 2030, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam giữ vững là cơ sở đào tạo mỹ thuật tiên tiến hàng đầu Việt Nam, có uy tín cao trong khu vực ASEAN và Châu Á.

Xem các thiết kế của trường:
bottom of page