top of page
Image by NordWood Themes

Ms. PHAN THỊ HỒNG VÂN

Ms. PHAN THỊ HỒNG VÂN

Chairman of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong Hospitality Joint Stock Company

VIETNAM

With the background and capacity of finance, management and vision to build a succession of human resources, Ms. Phan Thi Hong Van was trusted for the position of Chief Financial Officer at many large companies before taking the position of General Manager. Director of Thanh Thanh Cong Tourism Joint Stock Company (TTC Hospitality; HOSE: VNG) of TTC Group since 2016 and held the position of Chairman of the Board of Directors from 2020 until now.
With a passion for her profession and a wealth of experience in the industry, Ms. Phan Thi Hong Van has led the company to move up in the face of fierce market competition. Especially related to the development strategy of Valley of Love - one of the national scenic spots, Ms. Phan Thi Hong Van always advocates development to meet the integration trend in the spirit of preserving cultural identity. local; building green, sustainable tourism products and creating destinations to become a specialty combining the beauty of TTC culture and the quintessence of Vietnamese culture.

Với nền tảng và năng lực tài chính, quản trị cùng tầm nhìn xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa, Bà Phan Thị Hồng Vân được tín nhiệm các vị trí Giám đốc Tài chính tại nhiều công ty lớn trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality; HOSE: VNG) thuộc Tập đoàn TTC từ năm 2016 và giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty từ năm 2020 cho đến nay.
Tâm huyết với nghề và bề dày kinh nghiệm trong ngành, Bà Phan Thị Hồng Vân đã lãnh đạo Công ty ngày càng đi lên trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Đặc biệt liên quan đến chiến lược phát triển Khu du lịch Thung lũng Tình yêu - một trong những danh thắng quốc gia, Bà Phan Thị Hồng Vân luôn chủ trương phát triển đáp ứng xu hướng hội nhập trên tinh thần bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương; xây dựng sản phẩm du lịch xanh, bền vững và kiến tạo điểm đến trở thành một đặc sản kết hợp nét đẹp văn hóa TTC và tinh hoa văn hóa Việt.

bottom of page